Maximo cum studio 3/2012


Dedykacje rękopiśmiennicze w zbiorach

Muzeum Papieru i Druku

Część I

Dedykacje dla Andrzeja Kempy

 • Andrzej Kempa (27.06.1936—01.10.2009) był związanym z Łodzią wybitnym księgoznawcą, bibliotekarzem, bibliofilem, kolekcjonerem ekslibrisów, publicystą. Nie był więc przypadkowy Jego związek z Muzeum Papieru i Druku w Łodzi, z którym przez wiele lat współpracował. Andrzej Kempa przyczynił się w dużej mierze do powstania Fundacji „Ocalić od Zapomnienia” i był od 2005 r. jednym z członków jej Rady. Zawsze, gdy była taka potrzeba, można było liczyć na Jego radę, pomoc i inspirację.
 • W bibliotece muzeum przechowywane są fiszki z opisami bibliograficznymi wykonanymi własnoręcznie przez Andrzeja Kempę. Sporządzone są one niezwykle starannie, pięknym charakterem pisma. Dziś stanowią źródło informacji o części zbiorów bibliotecznych, ale są przede wszystkim cenną pamiątką zostawioną przez tego niezwykłego człowieka. Innym dowodem sympatii Andrzeja Kempy do Muzeum Papieru i Druku w Łodzi jest zbiór przekazanych przez Niego do biblioteki wydawnictw, prezentowanych w niniejszym opracowaniu. Łączą się one z osobą ofiarodawcy przez zawarte dedykacje kierowane do niego. Niektóre oficjalne, dla dyrektora biblioteki, inne bardzo osobiste, dla przyjaciela. Zawsze jednak wyrażają ogromne uznanie, szacunek i wielką sympatię.
 • W kilku wydawnictwach znajdują się rękopiśmienne wpisy pokazujące historię wędrowania tych egzemplarzy, dopisywania dedykacji przez kolejnych ofiarodawców. Na przykład, Józef Chudek zadedykował w roku 1972 swoją pracę Zdzisławowi Władysławowi Lipińskiemu, ten zaś niemal 20 lat później przekazał ów dar Andrzejowi Kempie. Przypadkiem podwójnego dedykowania są wpisy w bibliografii opracowanej przez Janusza Dunina i Zdzisława Knorowskiego. W 1984 roku książka ta podpisana była przez pierwszego z autorów, a w 1986 dopisał swą dedykację dla Andrzeja Kempy Zdzisław Knorowski.
 • Niezwykle bogato opatrzone autografami jest wydawnictwo powstałe na pamiątkę osiemdziesięciolecia Jerzego Dunin Borkowskiego. Organizatorzy uroczystości jubileuszowej przekazali imienny egzemplarz Andrzejowi Kempie, odręcznie dopisane serdeczności podpisał wydawca, a na karcie tytułowej swój autograf złożył jubilat. Dwie z dedykacji kierowane są do Państwa Marii i Andrzeja Kempów. Wpisy dedykacyjne powstały w latach 1978—2006. Pochodzą one od 42 twórców, jedna pozycja jest darem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, trzy egzemplarze to imienne okolicznościowe wydawnictwa przypisane Andrzejowi Kempie.
 • Prezentacji wpisów dedykacyjnych dokonano za pomocą: — zeskanowania treści dedykacji, — opisów bibliograficznych wydawnictw, w których zostały zamieszczone, — zeskanowania okładek tych wydawnictw. Przedstawiono 76 publikacji.  Do 26 z nich wykorzystano opisy bibliograficzne zrobione przez samego Andrzeja Kempę. Za podstawę porządkowania przyjęto chronologię wpisów dedykacyjnych. Sposób datowania części z nich wymagał zastosowania pewnej umowności  w tym układzie. Przykładowo, Władysław Strzelecki podawał jako datę swoich wpisów jedynie rok. W kilku przypadkach braku datowania uznano, jako przypuszczalną datę dedykacji rok wydania książki. Wpisy z datą dedykacji wyrażoną tylko rokiem umieszczone są, w obrębie danego roku, po opisach zawierających pełne, dzienne daty. Urozmaicenie chronologicznego układu prezentacji stanowią nietypowo zapisane daty, np. „ w dzień po Św. Mikołaju” czy  „wiosną”. W odniesieniu do pozycji opatrzonych identyczną datą dedykacji zastosowano, w obrębie tej daty, alfabetyczny układ opisów bibliograficznych wydawnictw, w których się znajdują. Uzupełnieniem prezentacji jest alfabetyczny indeks autorów dedykacji.
 • Poza dedykacjami pokazanymi w tym „Komunikacie” biblioteka muzeum posiada zbiór publikacji Juliusza Wiktora Gomulickiego, zawierających rękopiśmienne wpisy kierowane do Andrzeja Kempy. To niezwykle interesujący dowód przyjaźni między obydwoma panami, będący swoistą formą korespondencji. Materiały te, ze względu na ich szczególny charakter, uznane zostały za godne oddzielnej publikacji.
 • Muzeum Papieru i Druku w Łodzi posiada w swoich zbiorach książki zawierające rękopiśmienne dedykacje autorstwa Andrzeja Kempy. Ich także nie uczyniono przedmiotem tego opracowania. Postanowiono zaprezentować tylko jedną, kierowaną do właściciela muzeum, Ryszarda Uljańskiego, który zachowuje we 2 wdzięcznej pamięci cenną dla niego znajomość. Autorka opracowania nie próbowała analizować treści prezentowanych dedykacji, nie podjęła się również przedstawienia relacji zachodzących między ofiarodawcami a Andrzejem Kempą. Praca jest jedynie prezentacją, cennych ze względu na wpisy dedykacyjne, zbiorów biblioteki Muzeum Papieru i Druku. Prezentacją przedstawioną w nadziei, że może się ona okazać przydatna dla przyszłych badaczy życia i działalności zawodowej Andrzeja Kempy.
 • Zestawienie zawiera 76 poz. Dedykacje pochodzą od 42 ofiarodawców. Zapis dokonany został w formie elektronicznej na płycie CD – do wglądu w MPiD. W formie zapisu elektronicznego dostępne są poza tym kolejne opracowania:

   

  Dedykacje rękopiśmiennicze w zbiorach

  Muzeum Papieru i Druku

  Część II

  Juliusz Wiktor Gomulicki dla Andrzeja Kempy

  i

  Dedykacje rękopiśmiennicze w zbiorach

  Muzeum Papieru i Druku

  Cz. III

  Dla Andrzeja Kempy… (uzupełnienie)

   

 

Opracowanie tekstu i Redaktor Komunikatu:

Elżbieta Augustyniak

Comments are closed.